Uw rechten

200x200_vraag+klacht+compliment.jpg

Wat mag je van ons verwachten en wat verwachten wij van jou bij het aangaan van een behandelovereenkomst? Bijvoorbeeld op het gebied van informatie, dossier, privacy en kwaliteit van zorg?

In onze folder 'Je bent verwezen naar een van onze onderdelen' worden kort de belangrijkste onderwerpen besproken als je bij ons behandeld wordt. Uitgebreidere informatie over bijvoorbeeld je behandeling en privacy staat hieronder.

Kwaliteitstatuut

Hoe krijg je zicht op de kwaliteit van onze behandelingen? Kun je direct beginnen bij ons of is er een wachttijd? Bij wie kun je vragen kwijt tijdens jouw behandeling? Ons kwaliteitsstatuut geeft antwoord hierop. 

Privacy

Parnassia Groep neemt privacy serieus en werkt dan ook volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Volgens de AVG mag Parnassia Groep alleen persoonsgegevens verwerken als er een wettelijk geldige reden voor is en een duidelijk omschreven doel. Deze gegevens mogen we ook alleen voor dát doel gebruiken. Parnassia Groep heeft de noodzakelijke maatregelen getroffen om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan.

Privacybeleid

Wil je meer weten over ons privacybeleid? Lees onze korte Privacyverklaring of ons volledige privacyreglement.

Privacy en jouw dossier

Wil je weten wat de regels voor jouw dossier zijn?  Ga direct naar de pagina over privacy en jouw dossier.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Om de resultaten van onze behandelingen te meten, maken wij gebruik van de zogenaamde Routine Outcome Monitoring (ROM). Op een aantal momenten tijdens jouw behandeling, vragen wij of je een vragenlijst in wilt vullen die gaat over jouw klachten. De uitkomst van deze vragenlijst gebruiken wij voor een aantal, uitsluitend interne, doeleinden.

In de behandeling

In de eerste plaats zijn de uitkomsten van deze vragenlijsten van belang voor jou en je behandelaar om te bespreken of de behandeling voldoende aanslaat. Indien nodig, kan de behandeling bijgesteld worden.

Voor betere geestelijke gezondheidszorg

Daarnaast gebruiken we de gegevens van patiënten die de ROM invullen om de behandelresultaten van groepen patiënten te vergelijken. In dit geval zorgen we ervoor dat niet meer bekend is om welke patiënten het gaat. Een voorbeeld hiervan is dat we onderzoeken of bepaalde kenmerken kunnen voorspellen welke behandeling de grootste kans op resultaat geeft.

Invullen vragenlijsten ROM

Je bent niet verplicht de vragenlijsten in te vullen. We stellen het echter wel zeer op prijs, voor het volgen van de resultaten van jouw eigen behandeling en ook omdat het ons in staat stelt onderzoek te doen naar steeds betere behandelmethoden.

Als je bij ons in zorg komt zullen we jou vooraf om toestemming vragen of je mee wilt werken aan deze ROM vragenlijsten. Je hebt het recht om hier niet aan mee te werken. Wanneer jouw gegevens voor onderzoek naar behandelresultaten gebruikt worden, worden gegevens zo bewerkt dat ze niet herleidbaar zijn naar een persoon. Jouw privacy is hiermee gewaarborgd.

Klachten

Ben je tevreden over jouw behandeling, vertel het ons. Maar ook als je niet (helemaal) tevreden bent, dan horen wij dat graag van jou. Samen met jou gaan we jouw klacht oplossen. Je geeft ons hiermee de mogelijkheid onze dienstverlening te verbeteren. Bekijk onze  klachtenregeling.

Cliëntenraad

Onze cliëntenraden denken mee over het beleid en adviseren de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over zaken die cliënten en patiënten aangaan.

Gedwongen behandeling

Soms is verplichte zorg noodzakelijk (bij opname, poliklinisch of thuis) als uiterste redmiddel. Dat is zorg waartegen iemand met een psychische stoornis zich verzet en waarvoor het noodzakelijk is om (dreigend) ernstig nadeel af te wenden dat wordt veroorzaakt door de stoornis. Dan geldt de Wet verplichte ggz (Wvggz). Binnen deze wet bestaan twee procedures voor verplichte zorg: de crisismaatregel (afgegeven door de Burgemeester) en de zorgmachtiging (afgegeven door de rechter).

In de folder: Verplichte zorg: crisismaatregel of zorgmachtiging. Wat betekent dit voor jou? lees je uitgebreid hoe de regeling werkt.

Bekijk folder

Leveringsvoorwaarden

De leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door het Landelijk Platform GGz (LPGGz), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de Consumentenbond en GGZ Nederland.

In de voorwaarden zijn afspraken vastgelegd over jouw en onze rechten en plichten. Het geeft jou en jouw familie duidelijkheid over wat je kan verwachten, als je bij ons in behandeling bent. Deze voorwaarden gelden voor patiënten die vanaf 1 maart 2017 bij Parnassia Groep in zorg zijn. Patiënten die voor die datum in zorg waren, vallen onder de oude voorwaarden.